Mga Programa ng Clubhouse

Ang aming mga programa ay isinasaayos ayon sa paniniwala na ang trabaho, at ugnayan sa trabaho, ay restorative at nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa pag-unlad at mahalagang indibidwal na tagumpay (Beard, Propst, Malamud, 1982), at ang paniniwala na nagbigay-daan sa pagiging normal ng mga oportunidad sa lipunan at libangan ay mahalagang bahagi ng daan patungo sa paggaling ng isang tao.

Work Order na Day

Sabay-sabay na nagtatrabaho ang mga miyembro at staff, bilang magkakatrabaho, para isagawa ang trabaho sa Clubhouse. Boluntaryo ang paglahok ng miyembro at nakatuon sa mga husay, talento, at kakayahan.

Mga Serbisyo sa Trabaho

Sinusuportahan namin ang mga miyembro sa pagbalik sa trabaho. Alamin ang tungkol sa aming Mga Serbisyo sa Trabaho!

Mga Serbisyo sa Edukasyon

Ito man ay tulong sa pag-apply ng tulong-pinansyal, pagrehistro sa mga klase, o pagtuturo, makakahanap ng suporta sa Clubhouse ang mga miyembrong gustong bumalik sa paaralan.

Mga Programa sa Wellness

Pinagsasanib ang kalusugang Mental at Pisikal sa Clubhouse. Ito man ay pag-aaral kung paano magluto nang masustansya o pagpaparami ng iyong mga hakbang, narito kami para tumulong.

Mga Social at Chat

Nagsisikap kami pero natutuwa rin kami sa panahon na magkakasama tayo! Mula sa mga in-house na art night hanggang sa mga hike sa beach, naniniwala kami na ang pagbuo ng mga makabuluhang koneksyon sa iba ay humahantong sa mas malulusog na buhay.

Makipag-ugnayan

Mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain ang pakikipag-ugnayan sa mga miyembro. Ito man ay pagtawag sa isang miyembro para batiin siya ng Maligayang Kaarawan o para sabihing gusto na natin siyang makita at gusto nating ipaalam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa ating komunidad; maliban sa hinihikayat nito na lumahok ang mga miyembro, isa rin itong early warning system para sa mga miyembrong nakakaranas ng hirap at posibleng nangangailangan ng karagdagang tulong.

YAP

Nakaayon ang Programa para sa Kabataan (Young Adult Program, YAP) na hikayatin ang mga miyembro sa pagitan ng 18-35 taong gulang. Nakatuon ang programa sa panghihikayat ng mga kabataan sa work-order na araw sa pamamagitan ng makabuluhan at intensyonal na pakikipag-ugnayan.

Panoorin Kami!