Maging Miyembro

Kapag Miyembro Ka Na, Palagi Ka Nang Miyembro

Hakbang 1: Makipag-ugnayan sa California Clubhouse

Hinihikayat namin ang mga nag-a-apply na miyembro na mag-email sa membership@californiaclubhouse.org o tumawag sa 650-539-3345 para makakuha ng impormasyon. Nag-aalok kami ng mga tour sa kasalukuyan pero kailangan munang magpa-appointment .  

Hakbang 2: Mga Form para sa Aplikasyon at Pagiging Kwalipikado

Ang lahat ng nag-a-apply na miyembro ay dapat sumagot ng aplikasyon at pagiging kwalipikado
* bago sila mag-book ng orientation.
*Ang form para sa pagiging kwalipikado ay dapat punan ng Practitioner sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Pag-iisip (therapist, tagapamahala ng kaso, doktor, social worker).

Hakbang 3: Magpa-appointment para sa Orientation

Nagbibigay-daan ang orientation sa mga nag-a-apply na maging miyembro na makilala ang mga miyembro at matuto tungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng miyembro at Clubhouse. Nag-aalok kami ng personal na orientation sa kasalukuyan.

Pamantayan #1: Boluntaryo at walang limitasyon sa oras ang membership.

- Mga Pamantayan ng Clubhouse International