Lupon ng Mga Direktor

Juliana Fuerbringer

Juliana Fuerbringer

Tagapagtatag at Pangulo ng Lupon ng California Clubhouse,

Naging desidido si Juliana na magbukas ng Clubhouse sa County ng San Mateo pagkatapos magkaroon ang kanyang anak ng karamdaman sa pag-iisip at makaranas ng limitadong opsyon sa paggamot. Lalong nag-alab ang kanyang dedikasyon pagkatapos makakilala ng dose-dosenang pamilya na nakakaranas ng parehong malungkot na kwento. Ang kanyang pag-aalala ay humantong sa pagtatatag ng California Clubhouse, at pagpapahusay sa adbokasiya sa kalusugan ng pag-iisip bilang dating miyembro ng lupon, NAMI San Mateo, at kasalukuyang miyembro ng Steering Committee ng MHSA.  Mahalaga sa kanya ang “buong-pusong pagtatrabaho kasama ang mahuhusay na boluntaryo na may dedikasyon din sa aming layunin.” Si Juliana ay isang partner sa loob ng 20 taon sa isang kumpanya sa graphic at web design, Ghostdog Design, kasama ang kanyang asawa na si Neil Murphy.

Amaal Greenwood Goodwin

Amaal Greenwood Goodwin

Si Amaal ay isang nagtatag na miyembro ng California Clubhouse. Mahigit tatlong taon na siyang nasa lupon ng Clubhouse at Pangalawang Pangulo sa loob ng nakalipas na dalawang taon. Malaki ang naitulong sa kanya ng Clubhouse sa kanyang paggaling at karera. Pinapasalamatan ni Amaal ang Clubhouse para sa kanyang progreso na humantong sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang Direktor ng Programa ng Heart and Soul, isa sa mga katuwang na organisasyon ng Clubhouse.

deb

Deborah Higgins, PhD

Isang retirado si Deb, pagkatapos ng kanyang karera sa siyentipong pananaliksik sa mga biotechnology start-up sa Bay Area. Dati siyang ingat-yaman ng San Carlos Education Foundation at pumasok sa California Clubhouse mahigit 5 taon na ang nakakaraan kasama ang isang matalik na kaibigan. Malinaw ang data na sumusuporta sa pagiging epektibo ng modelo ng clubhouse sa pagkakaroon ng positibong epekto sa mga miyembro, kanilang mga pamilya, at sa buong komunidad. Talagang natutuwa siya sa pagiging bahagi ng isang welcoming na komunidad na gumagawa ng pagbabago sa maraming tao.

Diana Kovacs

Diana Kovacs

Si Diana ay 20+ taon nang nagbibigay ng mga full-charge na serbisyo sa bookkeeping para sa maliliit na negosyo, at espesyalisasyon nya ang mga non-profit at law firm.  Pinapamahalaan din niya ang payroll, HR, mga benepisyo, pagproseso ng merchant, at IOLTA accounting, at isang Quickbooks Pro Certified.  Kasalukuyang siyang ingat-yaman sa dawalang lupon ng non-profit, ang Coastal Environmental Rights Foundation, Encinitas, CA at California Clubhouse, Belmont, CA.  Dati na siyang naglingkod bilang ingat-yaman at pangulo ng maraming lupon at konseho ng paaralan. 

liz

Elizabeth Evans, R.N.

hailey

Hailey McAffrey Delmas

Helene Zimmerman

Helene Zimmerman, M.Sc.

Isang miyembro ng pamilya, buo ang loob ni Helene sa pagtulong at pagsuporta sa mga taong nangangailangan. Miyembro din siya ng Komite sa Tagapayo sa Pasyente (Patient Advisor Committee) para sa Palo Alto Medical Foundation; isang miyembro ng komunidad para sa Mga Solusyon para sa Mga Pansuportang Tahanan (Solutions for Supportive Homes) - isang grupo ng mga nagtatrabahong pamilya para pataasin ang supply at kalidad ng mga bahay kung saan makakapamuhay ang mga taong may espesyal na pangangailangan sa kalusugan ng pag-iisip nang may komunidad, layunin, at dignidad, at co-facilitator siya para sa dalawang Support Group ng Pamilya para sa Pambansang Alyansa sa Karamdaman sa Pag-iisip (National Alliance for Mental Illness, NAMI), Santa Clara County. Si Helene ay ang retiradong Tagapagpaganap na Direktor ng NAMI San Mateo County.

Jacob Ballon

Jacob S. Ballon, M.D., M.P.H.

Espesyalidad ni Dr. Ballon ang paggamot para sa mga taong may mga psychotic disorder, kasama ang schizophrenia. Siya ang Co-Director ng INSPIRE Clinic sa Stanford na nagbibigay ng interdisciplinary na pangangalaga para sa mga taong nakakaranas ng psychosis. Siya rin ang medikal na direktor ng H2 acute inpatient unit at co-director ng seksyon ng mga specialty psychiatry clinic sa Departamento ng Psychiatry. Natapos ni Dr. Ballon ang kanyang residency sa Stanford in 2009 at Schizophrenia Research Fellowship sa Columbia University noong 2011. 

kirk

Kirk Wheeler

Si Kirk ay isang retiradong water resources engineer at may-ari ng maliit na negosyo.  Naglingkod na siya sa Lupon ng Mga Direktor ng Clubhouse simula noong 2019.  Isa rin siyang nahalalal na miyembro ng Lupon ng Mga Direktor para sa Distrito ng Tubig ng Mid-Peninsula (Mid-Peninsula Water District), at naglilingkod sa Lupon ng Mga Direktor ng Association of California Water Agencies Joint Powers Insurance Authority.  Isa rin siyang habambuhay na miyembro ng Samahan ng Mga Sibil na Inhinyero ng America (American Society of Civil Engineers), Samahan sa Pampublikong Gawain ng America (American Public Works Association), at Konseho ng America sa Mga Pang-inhinyerong Kumpanya ng California (American Council of Engineering Companies of California).

sallly

Sally Mayer

Maging Bahagi ng Aming Lupon ng Mga Direktor

Kasalukuyang naghahanap ang California Clubhouse ng mga bagong Miyembro ng Lupon. Habang patungo tayo sa susunod na yugto ng pag-unlad at paglawak, naghahanap kami ng mga nakakahikayat at masiglang lider sa Bay Area, para maging bahagi ng aming collegial na lupon.

Para sa mga interesadong kandidato, makipag-ugnayan kay Juliana Fuerbringer sa julianafuer@gmail.com